تبلیغات
شاهوار،قاره کوچک - دعوای شاهرود نیوز وغلامی وذکرچندنکته


درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

پیوندها:

پیوندهای روزانه:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

دعوای شاهرود نیوز وغلامی وذکرچندنکته

نوشته شده توسط:همایون یاقوتی
پنجشنبه 13 آذر 1393-04:50 ب.ظ

قسمت اولچندیست که دوباره توپخانه آتش باری دوسایت شاهرود نیوز ودست نوشته های جناب غلامی جهت تخریب هم به شدت فعال شده است این دوسایت نماینده دوطیف فکری –سیاسی شاهوارهستند که متاسفانه عرصه رقابت را بادشمنی اشتباه گرفتند درهمین ابتدای بحث تمنا دارم این نوشته راتا آخر بخوانید وشک نکنید نهایت تلاش خودم راکردم تا فقط حرف حق رابزنم کتمان نمی کنم که من دردل به دکترجلالی ارادت دارم وازدوستان جناب دکتر وهمچنین جناب شریف مسئول محترم سایت شاهرودنیوز هستم اما باوربفرمایید هیچ وقت نتوانستم زبان تملق وچاپلوسی داشته باشم وهروقت انتقادی بوده بی پرواگفته ام چون خیردوستانم رادردانستن انتقادات واصلاح آنها می دانم البته دراین باب کم هم توبیخ نشدم اما قلبم گواهست نیتم فقط خیرشاهرود وشاهوار وموفقیت وسربلندی دوستانم است


دراین نوشته انتقاداتی به هردوجبهه این دعوای سیاسی وارد می کنم تا بدانند مصلحت شاهرود ونظام مقدسمان همیشه اولاترازاین بحث های پوچ است


اول انتقاداتی که مشترکا به هردو جبهه فکریست رادرج می کنم سپس انتقادات وارد به جناب غلامی ودرآخرانتقادات وارد به دکترجلالی وسایت شاهرودنیوز رابازگومی کنم.


متاسفانه درشاهرود همیشه عرصه رقابتهای سالم با تخریب اشتباه گرفته می شود متاسفانه ما هنوز درشاهرود یادنگرفته ایم که اختلافات ودلخوریهایمان رابخاطر شهرمان فراموش کنیم وبرای مصالح شهرمان باهم متحدباشیم همه باید بدانند زمان انتقادات تیز وتند فقط درایام انتخابات است دربین آن فقط باید به فکرپیشرفت شهربود وبس متاسفانه این چنین روحیه ای درسایتهای شاهرود نیوز ودست نوشته های غلامی دیده نمی شود.انتقاددیگرکه برای همه ما ایرانیان خاصه ما مردم شاهرود وخاصه ترنخبگان سیاسی شاهرود صدق می کند عدم روحیه نقدپذیریست متاسفانه ما به نقدها به چشم تخریب ودشمنی نگاه می کنیم وتا احساس می کنیم این نقدبرماوارد نیست فکرتوطئه به ذهنمان خطور می کند!براستی چرابایداینگونه باشد چرا ما نباید درعوض آنکه سعی کنیم آن شبهه را برطرف کنیم سعی درحذف فرد انتقادکننده برمی آییم!متاسفانه این ضعف هم به وضوح دراین دوسایت هویداست.


اما می رسیم به انتقاداتی که به جناب غلامی وارد است سرورگرامی مردم ازشما به عنوان یک نخبه شاهرودی انتظاردارند صداقت وانصاف رادرنوشته هایتان لحاظ بفرمایید آنطورکه من درپاسخ های شما به نظرات سایتتان فهمیدم ودرنوشته هایتان مشهود است همانطورکه درجواب نظری که گفته بود ازوعده های اجرانشده دکترجلالی بگویید فرمودید چه وعده ای عملی شده است !جنابعالی درحق زحمات دکتر جلالی درقبال پیگیری های متعددشان بی انصافی کردید لازم می دارم تعدادی ازکارهای دکترجلالی راکه برای شاهرود انجام داده اند را دراینجا بازگوکنم تا بتوانیم قضاوت بهتری داشته باشیم البته باید به این نکته توجه کنیم که نماینده وظیفه اجرایی ندارد وطبق قانون مدیران دولتی هم درعملکرد خود تابع نماینده نیستند وازطرف دیگر دولتها هم جدا ازپیگیری های نمایندگان مجلس برای خوشان عملکردی دارند.


1-حفظ ادارات کل شاهرود وتاسیس پارک علم وفناوری استان درشاهرود(نقش دکترجلالی درحفظ ادارت کل شاهرود بی نظیر است محض اطلاع تنها استانی که اداره راه ومسکن درآن ادغام نشده است استان سمنان است به دلیل اینکه حفظ اداره کل راه درشاهرود خط خون شاهرودی هاشده است.)


2-باب کردن واژه خط خون شاهرود درادبیات سیاسی استان که باعث شده است دست اندازی مرکزاستان به داشته های شاهرود تخفیف بیابد.


3-همگیر کردن نام استان شاهوار ودرآوردن  آن به عنوان یک مطالبه جدی مردم شاهوار ودفاع تمام قد ازآن که انشاالله درآینده برکات آن هویدا می شود


4-فرمانداری ویژه شاهرود.هرچند که درعمل فرمانداری ویژه کمکی شایانی به پیشرفت شاهرود نکرده است اما به این موضوع که شاهرود شهری ساده وجز نیست درسطح ملی کمک کرده است وچانه زنی شاهرود درمسایل کلان راارتقا داده است


5-پیگیری مسایل آب شهرستان.درساخت سدکالپوش ومجن ونعیم آباد وابرسانی قطری به شاهرود یک اسم بیشترازهمه موثربوده وآن دکترجلالی بوده است هرچندکه پروژه قطری شانزده ساله شده است وفاضلاب شاهرود پیشرفت لاک پشتی دارد وسدهای کالپوش ومجن احتیاج به خط انتقال دارند


6-فرودگاه شاهرود اگرالان به مرحله سوددهی رسیده است ودرحال تکمیل شدن است به دلیل پیگیری های متعدد دکترجلالی بوده است


7-گازرسانی به دهها روستا وشهردیارشاهوار حاصل پیگیریهای متعدد دکترجلالی بوده است


8-نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود.اگرغیرت دکترجلالی درپاسداشت این فرصت نبود الان شاهرود نیروگاه نداشت


9-پیگیری های متعدد دکترجلالی در عرصه پیشرفت آموزش عالی شاهرود برکسی پوشیده نیست رشد شاهرود درعرصه آموزش عالی خوب بوده است هرچند که ما ازدکترجلالی توقع داریم درقبال فاصله گرفتن دانشگاه شاهرود ازدوران اوجش سکوت ننماید


10-پیشرفت صنعتی شاهرود درسالیان اخیر به هیچ وجه خوب نبوده است اما همین تعداد کم واحد صنعتی قابل توجهی هم که ساخته شده است یک پای پیگیری هایش دکترجلالی بوده است متاسفانه دراین عرصه دکترجلالی بسیارتنها بوده وجای خالی موثران شاهرود ،فرمانداری واستانداری به شدت حس می شود من باب مثال دراین رابطه به فازدوم کارخانه سیمان،کارخانه فولاد،کارخانه کنسانتره میوه شاهرود،طرح توسعه کابل مغان وتوربوژنراتور اشاره کرد


11-پیگیری های دکتر درعرصه سلامت شهرستان چشمگیر بوده است اگرالان شاهرود دانشگاه علوم پزشکی دارد ودرعرصه امکانات پزشکی وضعیت مناسبی دارد یکی ازعواملش دکترجلالی بوده است


12-سرکشی مداوم دکتر به روستاها وشهرهای شاهوار


13-درتمامی پروژههای راهسازی منطقه دکترجلالی یکی ازموثرین بوده است دوبانده شدن جاده دامغان به شاهرود،بانددوم کمربندی شاهرود،ارتقامحورجاجرم به میامی،ساخت محور کلاته خیج –جیلان-میامی،باند دوم جاده شاهرود –آزادشهر،بانددوم جاده شاهرود به مجن


و........


جناب غلامی حق انتقاد برای شما محفوظ است من اصلا نمی گویم شما دلسوز شاهرود نیستید یا همه صحبتهایتان کذب است اما رعایت انصاف برای همه ما ازجمله شما بهتراست من هم مثل شما معتقدم جناب دکترباید برای مسکوت گذاشتن تعاونی توسعه وعمران که به سرپرستی شما درحال شکل گرفتن بود به مردم پاسخگوباشند البته این سخن بدین معنا نیست که من دکترجلالی رامقصر می دانم بلکه دراین قضیه شبهاتی است که مردم حق دارند ازآن سوال داشته باشند اما بی انصافی شما درقبال اقدامات متعدد دکترجلالی ودستاوردهای ایشان برای شاهرود وشاهوار اصلا قابل قبول نیست.درضمن شما مکررا به آرمان استان شاهوار حمله کردید که به نظر می رسد ازسر اختلاف شما بادکترجلالی باشدکه ازحق وانصاف به دوراست


اما انتقاداتی که به دکترجلالی وارد است


جناب دکترچهره والای ملی وبین المللی شما برای شاهرود وشاهوارمایه مباهات است وازدستاوردهای شما برای این دیاراست اما مردم ما متانسب باترفیع مقام شما انتظارات بیشتری هم ازشما دارند امیددارم این انتقادات را به دیده یک توصیه برادری کوچکترببینید ونپندارید که مردم دستاوردهای شما رابرای دیارشان درک نمی کنند وشما رااصلح نمی دانند چون دراین چهاردوره انتخابات بارای خود وهوشمندی خودشان نشان داده اند باهمه انتقاداتی که به شما دارند بازشما رااصلح ترازبقیه کاندیداها می دانستند


1-جناب دکترشما حدودا 14سال است که نماینده ما هستید آیادراین چهارده سال نمی شد باتشکیل تشکلی مردم نهاد که درآن نخبگان شاهواری ویاحداقل جوانان دلسوز شاهواری درآن عضو می شدند از دلسوزی وپیگیری وپتانسیل آنها  جهت پیشرفت شاهرود وشاهواراستفاده می شد؟متاسفانه شما درهردوره اقدام به این کارکردید اما نمی دانم که چه می شود که به فراموشی می رود مورد آخرش درانتخابات دورچهارم شما بود که تشکل مردم نهاد را درسایت خودتان درج کردید اما بعدازانتخابات بازبه ورطه فراموشی رفت!


2-شما قبل ازانتخابات پاسخ گویی بسیارخوبی داشتید سایت اینترنتی شما اقدامی بی نظیر دراین مملکت بود شاید خیلی ازاین شبهات وانتقاداتی که دراینجا برشما وارد می شود اگرپرسش وپاسخ سایتتان فعال بوددیگرمطرح نمی شد اما برخلاف وعده اتان به جزاخبار  بقیه قسمتهای سایت مسکوت ماند آیا نمی شد عوض پاسخ گویی به طورمتوسط سه سوال درروزدرقبل ازانتخابات ،سه سوال در هفته راپاسخ گوباشید متاسفانه بعدازماهها عدم پاسخ گویی فقط یک سوال به تازگی پاسخ داده شده است!


3-مردم ما گوششان پراز اسم های قشنگ است پرازاسم واحدهای صنعتی که اگرفقط 5تا ازآنها اجرا می شد شاهرود خیلی ازمشکلات رانداشت پالایشگاه،کک،اتوبوس سازی،پتاس طرود،واگن سازی ،ایرانخودرو،ذوب،چرا شفاف ازسرنوشت آنها سخن نمی گویید چراعاملان عدم اجرایشان رابه مردم معرفی نمی کنید چراقبل ازآنکه کارساخت آنها قطعی بشود ازآنها درمیان مردم سخن می گویید؟مردم ازشما به عنوان یک نماینده بانفوذ درپیشبرد امور صنعتی شدن شهرستان بیشترانتظاردارند


4-جناب دکتر کند ومتوقف شدن پروژههای عمرانی شهرستان به دلیل ضعف شدید بودجه ای دولت طبیعی است اما مردم انتظاردارند چون شما ازنفوذ بالایی برخوردارهستید سهم بیشتری رابرای شاهرود جذب کنید پیشرفت پروژههای عمرانی شاهرود درمقابل سایرشهرستانهای استان جایگاه خوبی ندارد


5-آبرسانی پروژه قطری شاهرود شانزده ساله شده است مردم ازیک نماینده درقدوقوارههای شما انتظارندارند پیگیری این پروژه که شما هم ازبانیانش بودید شانزده سال طول بکشد وخداداند که چندسال دیگرطول بکشد!


6-مردم شاهرود برسر قضیه دانشکدههای دندان ودارو تحقیر شده اند دیگرمردم ازقول مساعدهای وزرا خسته شده اند شما یکی ازنمایندگان به نام کشور هستید کاری کنید که مردم ما این همه دروغ وتحقیر نبینند.سفروزیر نیرو به شاهرود پرازوعده بود چندماه ازآن سفرگذشت پس چه شد؟


7-تکلیف ارتقا تقسیمات کشوری منطقه ما بسیار انتقادبرانگیز شده است آیا وقت سوال ازوزیر کشور بابت تاخیر در ابلاغ مصوبات نیامده؟


8-دانشگاه شاهرود روزگاری دراین استان اول بود اکنون این جایگاه راندارد دانشگاه جامع شد اما نفعی ازجامع شدن نبرد چرادراین رابطه سکوت کردید؟


و....


جناب دکترامیدوارم بارفع این شبهات مردم شاهوارراخشنود کنید اما می رسیم به انتقادات ازشاهرود نیوز که در مطلب جداگانه درجش می کنم

نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 14 آذر 1393 01:00 ب.ظ

جمعه 14 آذر 1393 09:17 ق.ظ
شما نماینده نمی خوای. کارچاق کن میخوای.
عزیزم طبق قانون اساسی نماینده شاهرود مانند همه نمایندگان مجلس نماینده همه مردم ایران است پس بنابرین نباید منافع یک ملت از جمله منافع مردم سمنان را فدای زیاده خواهی مردمش کند.
وظیفه نماینده قانونگذاری است
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.